Pravidla florbalu

Zdroj: https://www.cfbu.cz/redakcni_system/index.php?static=predpisy/pravidla

Pravidla florbalu a jejich výklad – edice 2010

Platná od 1. července 2010
Podle oficiálních pravidel florbalu IFF

Pravidla jsou ke stažení ve formátu pdf – zde.

Výtah změněných pravidel s vyznačenými úpravami je ke stažení ve formátu pdf – zde.

Výpis změněn pravidel naleznete – zde.

Obsah

PODMÍNKY HRY

1.    HRACÍ PLOCHA

101  Rozměry hřiště

102  Značky na hřišti

103  Brány

104  Prostory pro střídání

105  Trestné lavice a zapisovatelský stolek

106  Kontrola hřiště

2.    ČAS HRY

201  Normální hrací čas

202  Time-out

203  Prodloužení

204  Trestná střílení po prodloužení

3.    ÚČASTNÍCI HRY

301  Hráči

302  Střídání hráčů

303  Zvláštní pravidla pro brankáře

304  Zvláštní pravidla pro kapitány družstev

305  Realizační tým

306  Rozhodčí

307  Zapisovatelský stolek

4.    VÝSTROJ

401  Výstroj hráčů

402  Výstroj rozhodčích

403  Zvláštní výstroj brankáře

404  Zvláštní výstroj kapitána družstva

405  Osobní vybavení hráčů

406  Míč

407  Hokejka

408  Vybavení rozhodčího

409  Vybavení zapisovatelského stolku

410  Kontrola výstroje

5.    STANDARDNÍ SITUACE

501  Obecná pravidla pro standardní situace

502  Vhazování

503  Situace vedoucí k vhazování

504  Rozehrání

505  Situace vedoucí k rozehrání

506  Volný úder

507  Přestupky vedoucí k volnému úderu

508  Trestné střílení

509  Odložené trestné střílení

510  Přestupky vedoucí k trestnému střílení

6.    TRESTY

601  Obecná pravidla pro tresty

602  Vyloučení na trestnou lavici

603  Dvouminutové vyloučení na trestnou lavici

604  Odložené vyloučení

605  Přestupky vedoucí k dvouminutovému vyloučení na trestnou lavici

606  Pětiminutové vyloučení na trestnou lavici

607  Přestupky vedoucí k pětiminutovému vyloučení na trestnou lavici

608  Osobní trest

609  Desetiminutový osobní trest

610  Přestupky vedoucí k dvouminutovému vyloučení na trestnou lavici + desetiminutovému osobnímu trestu

611  Vyloučení do konce utkání

612  Vyloučení do konce utkání 1

613  Přestupky vedoucí k vyloučení do konce utkání 1

614  Vyloučení do konce utkání 2

615  Přestupky vedoucí k vyloučení do konce utkání 2

616  Vyloučení do konce utkání 3

617  Přestupky vedoucí k vyloučení do konce utkání 3

618  Vyloučení ve spojení s trestným střílením

7.     BRANKY

701  Uznané branky

702  Správně vstřelené branky

703  Nesprávně vstřelené branky

PODMÍNKY HRY

Florbal se hraje formou utkání mezi dvěma družstvy. Cílem hry je dosáhnout více branek než soupeř při dodržení ustanovení pravidel.

Florbal jakožto halový sport se hraje na tvrdém a rovném povrchu v místě jež je schváleno řídícím orgánem.

1.    HRACÍ PLOCHA

101  Rozměry hřiště

1.    Hřiště má rozměry 40 m x 20 m a je ohraničeno mantinely se zaoblenými rohy. Mantinely musí být schváleny IFF a příslušně označeny.

Hřiště je obdélníkové, rozměry udávají délku x šířku.

Nejmenší povolené rozměry jsou 36 m x 18 m, největší pak 44 m x 22 m.

102  Značky na hřišti

1.    Veškeré označení je provedeno čarami, 4 – 5 cm širokými, jasně viditelnou barvou.

2.    Středová čára a středový bod jsou vyznačeny.

Středová čára je rovnoběžná s kratšími stranami hřiště a rozděluje hřiště na dvě stejné poloviny.

3.    Velké brankoviště s rozměry 4 m x 5 m je vyznačeno 2,85 m od kratší strany hřiště.

Velké brankoviště je obdélníkové, rozměry udávají délku x šířku včetně čar.

Velké brankoviště je umístěno centrálně vzhledem k dlouhým stranám hřiště.

4.    Malé brankoviště s rozměry 1 m x 2,5 m je vyznačeno 0,65 m před zadní čarou velkého brankoviště.

Malé brankoviště je obdélníkové, rozměry udávají délku x šířku včetně čar.

Malé brankoviště je umístěno centrálně vzhledem k dlouhým stranám hřiště.

5.    Zadní čáry malého brankoviště slouží také jako brankové čáry. Značky pro umístění brán musí být vyznačeny na zadních čarách malého brankoviště tak, aby vzdálenost mezi těmito body byla 1,6 m.

Brankové čáry jsou umístěny centrálně vzhledem k dlouhým stranám hřiště. Značky vyznačující pozici brán musí být označeny přerušením v zadních čarách malého brankoviště, nebo krátkými čarami, kolmými na zadní čáry malého brankoviště.

6.    Body pro vhazování jsou vyznačeny na středové čáře a na pomyslných prodloužených brankových čarách, 1,5 m od dlouhých stran hřiště a nepřesahují v průměru 30 cm.

Body pro vhazování jsou označeny kříži. Body na středové čáře mohou být pomyslné.

103  Brány

1.    Brány schválené IFF a příslušně označené musí tyčkami stát na vyznačených bodech.

Otevřené části obou brán směřují ke středovému bodu.

104  Prostory pro střídání

1.    Prostory pro střídání o délce 10 m jsou vyznačeny podél jedné z dlouhých stran hřiště, 5 m od středové čáry, a zahrnují hráčské lavice.

Prostory pro střídání musí být označeny na obou stranách mantinelu. Šířka prostoru pro střídání nesmí přesáhnout 3 m, měřeno od mantinelu. Hráčské lavice musí být umístěny v přiměřené vzdálenosti od mantinelů a obsahovat místo pro 19 osob.

Prostory pro střídání mohou být také vyznačeny na horní hraně mantinelu pomocí odlišné barvy.

105  Trestné lavice a zapisovatelský stolek

1.    Zapisovatelský stolek a trestné lavice jsou umístěny naproti prostorům pro střídání u středové čáry.

Zapisovatelský stolek a trestné lavice jsou umístěny v přiměřené vzdálenosti od mantinelu. Každé družstvo má vlastní trestnou lavici, které jsou umístěny po obou stranách zapisovatelského stolku. Na každé z nich musí být místo pro minimálně dva hráče. Výjimky pro umístění trestných lavic a zapisovatelského stolku může povolit řídící orgán. V takovém případě musí být minimální prostor mezi trestnou lavicí a střídačkou 2m.

106  Kontrola hřiště

1.    Rozhodčí musí včas před zahájením utkání zkontrolovat hrací plochu a dohlédnout na odstranění případných nedostatků.

Všechny nedostatky musí být zaznamenány. Pořadatelé jsou odpovědni za nápravu nedostatků a udržování hrací plochy v řádném stavu během utkání. Všechny nebezpečné předměty musí být odstraněny nebo zabezpečeny proti možnému zranění.

2.    ČAS HRY

201  Normální hrací čas

1.    Normální hrací čas je 3 x 20 minut se dvěma desetiminutovými přestávkami, během nichž si družstva musí vyměnit strany.

Výjimky pro kratší hrací čas, ne však méně než 2 x 15 minut, a/nebo pro přestávky, může schválit řídící orgán. Ve spojení se změnou stran si družstva vymění i prostory pro střídání. Domácí družstvo si před začátkem utkání vybere stranu. Každá třetina začíná vhazováním na středovém bodě. Na konci každé třetiny jsou zapisovatelé odpovědni za spuštění sirény nebo jiného vhodného zvukového znamení, pokud se tak neděje automaticky. Měření času přestávky začíná okamžitě po skončení třetiny. Za včasné nastoupení zpět na hrací plochu po přestávce jsou odpovědná družstva. Jestliže podle názoru rozhodčích je jedna strana hrací plochy v lepším stavu, družstva si vymění strany v polovině třetí třetiny, musí se však o tom rozhodnout před zahájením třetí třetiny. Jestliže si družstva vymění strany, hra bude pokračovat vhazováním na středovém bodě.

2.    Hrací čas je čistý.

Čistý hrací čas znamená, že čas je zastaven kdykoliv je hra přerušena signálem rozhodčích a znovu spuštěn, když je míč uveden do hry.

V případě neobvyklého přerušení je použit trojitý signál. Rozhodčí posoudí, co lze považovat za neobvyklé přerušení, ale vždy se za neobvyklé přerušení považuje: zničení míče, rozpojení mantinelu, zranění, měření výstroje, přítomnost neoprávněných osob nebo předmětů na hrací ploše, úplný nebo částečný výpadek osvětlení, a nebo pokud zazní omylem siréna.

Jestliže se v jakémkoliv místě oddělí jednotlivé části mantinelů, hra může pokračovat do doby, než se míč dostane do blízkosti tohoto místa. V případě zranění je hra přerušena pouze tehdy, jestliže rozhodčí usoudí, že se jedná o vážné zranění, nebo jestliže zraněný hráč přímo ovlivňuje hru.

Řídící orgán soutěže může určit, ve kterých soutěžích se nebude čistý čas používat. V tom případě se čas zastavuje pouze v souvislosti se vstřelením branky, vyloučením, trestným střílením, při time-outu, nebo na základě trojitého signálu rozhodčího při neobvyklém přerušení. Poslední tři minuty normální hrací doby utkání bude vždy využíván čistý čas.

Během trestného střílení je hrací čas zastaven.

202  Time–out

1.    Během utkání má každé družstvo právo vyžádat si jeden time-out, který bude označen trojitým signálem a proběhne, jakmile se hra přeruší.

Time-out může být vyžádán kdykoliv, včetně ve spojení se vstřelenou brankou a trestným střílením, vyjma trestných střílení po prodloužení, ale pouze kapitánem družstva nebo členem realizačního týmu. Time-out vyžádaný během  přerušení je vykonán okamžitě, ale pokud rozhodčí usoudí, že by to negativně ovlivnilo situaci soupeře, bude zahájen až v následujícím přerušení hry. Vyžádaný time-out musí být vždy zahájen, pouze pokud družstvo vstřelí branku, může svou žádost o time-out vzít zpět. Time-out začne po dalším signálu rozhodčích, jakmile jsou hráči u svých střídaček a rozhodčí u zapisovatelského stolku. Další signál rozhodčích po 30-ti vteřinách značí konec time-outu. Po skončení time-outu hra pokračuje podle příčiny přerušení. Potrestanému hráči není dovoleno se účastnit time-outu.

203  Prodloužení

1.    Pokud utkání hrané do rozhodnutí skončí nerozhodným výsledkem, musí následovat 10 minutové prodloužení hrané dokud jedno z družstev nevstřelí branku.

Před prodloužením mají družstva právo na přestávku trvající dvě minuty, strany si však nemění. Během prodloužení se pro spuštění a zastavení času používají stejná pravidla jako při normálním hracím čase. Prodloužení není rozděleno na části (třetiny). Vyloučení, která neskončila v normální hrací době, pokračují v prodloužení. Pokud je skóre i po limitovaném prodloužení vyrovnané, rozhodnou o výsledku utkání trestná střílení.

204  Trestná střílení po prodloužení

1.    Pět hráčů v poli z každého družstva provede postupně každý jedno trestné střílení. Je-li stav i potom vyrovnaný, stejní hráči provedou po jednom svá trestná střílení, dokud není dosaženo konečného rozhodnutí.

Družstva se v trestných stříleních střídají po jednom. Rozhodčí určí, která brána bude použita, mezi kapitány družstev se rozhodne losem a vítěz rozhodne, které družstvo začne trestná střílení. Kapitáni nebo členové realizačních týmů informují písemně rozhodčí a zapisovatelský stolek o číslech hráčů a pořadí, ve kterém budou provádět trestná střílení. Rozhodčí zodpovídají za to, že se trestná střílení uskuteční v přesném pořadí, jaké nahlásili členové realizačního týmu.

Jakmile je během trestných střílení dosaženo konečného rozhodnutí, utkání je ukončeno a vítězné družstvo vyhrává s konečným výsledkem plus jedna branka. Během první série trestných střílení se za rozhodný výsledek považuje, vede-li družstvo o větší počet branek než kolik zbývá soupeři provést trestných střílení. Během případných extra sérií trestných střílení se za rozhodný výsledek považuje, vstřelilo-li jedno družstvo o jednu branku více než druhé a obě družstva provedla stejný počet trestných střílení. Trestná střílení v extra sériích nemusí být prováděna ve stejném pořadí jako v základní sérii, ale hráč nesmí provést třetí trestné střílení, dokud všichni ostatní hráči nominovaní za jeho družstvo neprovedli alespoň dvě trestná střílení, atd.

Vyloučený hráč se smí účastnit trestných střílení, pokud nebyl vyloučen do konce utkání. Pokud je jednomu z hráčů nominovaných na trestná střílení během trestných střílení udělen jakýkoliv trest, kapitán družstva musí rozhodnout o jeho nahrazení jiným hráčem v poli, který nebyl původně nominován na trestná střílení. Pokud je během trestných střílení potrestán brankář jakýmkoliv trestem, musí být nahrazen náhradním brankářem. Chybí-li náhradní brankář, má družstvo maximálně tři minuty na vybavení hráče v poli, který nebyl nominován na trestná střílení, na post brankáře. Tyto tři minuty nesmí být použity na rozcvičení. Nový brankář musí být uveden v zápise o utkání společně s časem výměny. Družstvo, které nemůže nominovat pět hráčů na provedení trestných střílení, smí provést pouze tolik trestných střílení, kolik hráčů nominovalo. To platí i v průběhu případných extra sérií trestných střílení.

3.    ÚČASTNÍCI HRY

301  Hráči

1.    Každé družstvo může využít maximálně 20 hráčů. Ti musí být uvedeni v zápise o utkání.

Hráči mohou být buď hráči v poli nebo brankáři. Hráči nezapsaní v zápise o utkání se nemohou účastnit utkání nebo být ve vlastním prostoru pro střídání.

2.    Během hry smí být na hřišti z každého družstva současně maximálně šest hráčů, z toho jen jeden brankář nebo pouze šest hráčů v poli.

Aby rozhodčí mohl zahájit utkání, každé družstvo musí mít alespoň pět hráčů v poli a brankáře v předepsané výstroji, nebo bude konečný výsledek 5:0 pro družstvo, které se neprovinilo. Během utkání musí být každé družstvo schopno hrát na hřišti alespoň ve čtyřech hráčích, nebo bude utkání ukončeno a konečné skóre bude 5:0 pro družstvo, které se neprovinilo, nebo pokud by dosažené skóre bylo výhodnější, bude konečným výsledkem skutečné skóre utkání.

302  Střídání hráčů

1.    Střídání hráčů se může provádět kdykoliv během utkání a bez omezení počtu střídání.

Střídání musí být provedeno ve vlastním prostoru pro střídání družstva. Hráč opouštějící hřiště musí překročit mantinel dříve, než může střídající vstoupit na hrací plochu. Zraněný hráč opouštějící hřiště v jiném místě než v prostoru pro střídání smí být nahrazen až po přerušení hry.

303  Zvláštní pravidla pro brankáře

1.    Všichni brankáři musí být označeni v zápise o utkání.

Brankáři jsou označeni v zápise písmenem „G“. Hráči označenému jako brankář není dovoleno se stejného utkání účastnit jako hráč v poli s hokejkou. Jestliže z důvodu zranění nebo vyloučení musí být brankář nahrazen hráčem v poli, má družstvo maximálně tři minuty na jeho výměnu a vybavení. Tyto tři minuty nesmí být použity na rozcvičení. Nový brankář musí být uveden v zápise o utkání společně s časem výměny.

2.    Pokud brankář během hry opustí velké brankoviště, je považován za hráče v poli, dočasně bez hokejky, dokud se nevrátí zpět.

Toto pravidlo neplatí ve spojení s výhozem. Za opuštění velkého brankoviště se považuje situace, kdy se žádná část jeho těla nedotýká povrchu velkého brankoviště. Brankář ovšem smí ve vlastním velkém brankovišti vyskočit. Čáry se považují za součást velkého brankoviště.

304  Zvláštní pravidla pro kapitány družstev

1.    Každé družstvo musí mít kapitána, který je označen v zápisu o utkání.

Kapitán je v zápisu označen písmenem „C“. Výměna kapitána družstva je povolena pouze v případě zranění, onemocnění nebo vyloučení do konce utkání a musí být zaznamenána spolu s časem změny v zápise o utkání. Nahrazený kapitán již nesmí ve stejném utkání zastávat tuto funkci.

2.    Jen kapitán družstva má právo mluvit s rozhodčími a zároveň je povinen s nimi spolupracovat.

Pokud kapitán hovoří s rozhodčími, musí se tak dít vhodným způsobem. Potrestaný kapitán ztrácí právo mluvit s rozhodčími, pokud jimi není osloven, a jeho družstvo nemá během této doby žádnou jinou možnost komunikovat s rozhodčími s výjimkou toho, kdy členové realizačního týmu požádají o time-out. Pokud je diskuze považována rozhodčími za nezbytnou, musí proběhnout v chodbě, ne na hřišti a v žádném případě ne uvnitř šatny rozhodčích.

305  Realizační tým

1.    Každé družstvo smí do zápisu o utkání uvést maximálně pět členů realizačního týmu.

Žádné další osoby kromě uvedených v zápise o utkání nemají přístup do vlastního prostoru pro střídání. S výjimkou time-outu nikdo z realizačního týmu nesmí vstoupit na hrací plochu bez souhlasu rozhodčích. Veškeré pokyny musí být udíleny z vlastního prostoru pro střídání. Před utkáním musí vedoucí družstva podepsat zápis o utkání. Po začátku utkání už nejsou přípustné žádné doplňky mimo možné úpravy nesprávného očíslování. Pokud je člen realizačního týmu nahlášen zároveň jako hráč, je vždy v nejasných situacích v případě přestupků v prostoru pro střídání považován za hráče.

306  Rozhodčí

1.    Utkání je kontrolováno a řízeno dvěma rozhodčími s rovnocennou autoritou.

Rozhodčí mají právo ukončit utkání, pokud existuje zřejmé riziko, že utkání nemůže pokračovat podle pravidel.

307  Zapisovatelský stolek

1.    Všichni zapisovatelé musí být na svých místech.

Zapisovatelé musí být nestranní a zodpovědní za zápis o utkání, měření hracího času, měření trestů, ostatní časoměřičské úkony a případné hlasatelské úkony.

4.    VÝSTROJ

401  Výstroj hráčů

1.    Všichni hráči v poli musí mít oblečeny dresy skládající se z trika, trenýrek a štulpen.

Ženy mohou mít oblečeny krátké sukně nebo šaty (tričko a krátká sukně v jednom) namísto trenýrek. Všichni hráči v poli musí mít zcela stejné dresy. Dresy družstva mohou mít jakékoli barevné kombinace, ale trička nesmí být šedivá. Pokud rozhodčí usoudí, že družstva nemohou být na základě dresů od sebe vzájemně rozeznána, hostující družstvo se musí převléci. Štulpny mají být vytaženy ke kolenům, jsou součástí dresu, a pokud rozhodne řídící orgán, musí je mít družstva vzájemně odlišitelné.

2.    Všichni brankáři musí mít oblečeny dlouhé kalhoty a triko.

3.    Všechna trika musí být očíslována.

Trika jsou očíslována různými celými čísly, jasně viditelnými arabskými číslicemi na zádech a hrudi. Čísla na zádech jsou alespoň 200 mm a čísla na hrudi alespoň 70 mm vysoká. Trika mohou mít jakákoliv čísla od 1 až do 99 včetně, ale číslo 1 nesmí mít hráč v poli. Pokud se utkání účastní nesprávně očíslovaný hráč, musí být zápis o utkání opraven a přestupek musí být nahlášen řídícímu orgánu.

4.    Všichni hráči musí mít obuv.

Obuv je sportovního stylu, ne pro venkovní užití. Není dovoleno používání ponožek přes boty. Pokud hráč během hry ztratí jednu nebo obě boty, může pokračovat ve hře do následujícího přerušení.

402  Výstroj rozhodčích

1.    Rozhodčí musí mít oblečeny trika, černé trenýrky a černé štulpny.

Rozhodčí musí mít dresy stejné barevné kombinace.

403  Zvláštní výstroj brankáře

1.    Brankáři není dovoleno používat hokejku.

2.    Brankář musí mít nasazenou příslušně označenou obličejovou masku, která je ve shodě s Materiálovými předpisy IFF.

To platí pouze na hřišti během hry. Všechny úpravy obličejové masky, mimo nabarvení, jsou zakázány.

3.    Brankář smí používat jakékoli ochranné vybavení, ale žádné z nich nesmí být určené k chytání střel.

Brankář smí užívat helmu a tenké rukavice. Všechny látky lepivé nebo ovlivňující tření jsou zakázány.

V bráně či na ní nesmí být ponechány žádné předměty. Brankář nemůže používat žádné typy ochranného vybavení, které zakrývá více než tělo brankáře, například ramenní vycpávky.

404  Zvláštní výstroj kapitána družstva

1.    Kapitán družstva musí mít nasazenu na paži pásku.

Páska musí být nošena na paži a musí být jasně viditelná. Není dovoleno používat lepící pásku jako kapitánskou. Použití nesprávné kapitánské pásky musí být nahlášeno řídícímu orgánu.

405  Osobní vybavení hráčů

1.    Hráč na sobě nesmí mít osobní vybavení, které by mohlo způsobit zranění.

Osobní vybavení zahrnuje ochranné a zdravotní pomůcky, hodinky, náušnice apod. Rozhodčí určí, co lze považovat za nebezpečné. Veškeré ochranné vybavení má být pokud možno pod dresem. Kromě elastické čelenky bez uzlů není dovoleno žádné vybavení hlavy. Všechny druhy dlouhých kalhot jsou hráčům v poli zakázány. Výjimky smí povolit pouze řídící orgán na základě písemné žádosti.

406  Míč

1.    Míč musí být schválen IFF a příslušně označen.

Povrch míčku musí být jednobarevný a nesmí mít fluorescenční barvu. Ani vnitřní barva míčku nesmí být fluorescenční.

407  Hokejka

1.    Hokejka musí být schválena IFF a příslušně označena.

Všechny úpravy hole, kromě zkrácení, jsou zakázány. Hůl smí být omotána nad značkou držení, ale nesmí být překryty žádné schvalovací či jiné oficiální značky.

2.    Čepel nesmí být ostrá, zahnutí čepele nesmí přesáhnout 30 mm.

Všechny úpravy čepele, kromě ohnutí jsou zakázány. Zahnutí čepele se měří jako vzdálenost od spodního okraje nejvyššího bodu vnitřní strany čepele a rovného povrchu, na kterém hokejka leží. Výměna čepele je povolena pokud je čepel schválená s holí a jsou stejné značky, ale nová čepel nesmí být zeslabena. Polepení spojnice mezi čepelí a holí je dovoleno, ale maximálně 10 mm viditelné části čepele smí být takto překryto.

408  Vybavení rozhodčího

1.    Rozhodčí musí být vybaveni středně velkými plastickými píšťalkami, měřícím vybavením a červenými kartami.

Výjimky pro použití jiných typů píšťalek může povolit řídící orgán.

409  Vybavení zapisovatelského stolku

1.    Zapisovatelé musí mít veškeré vybavení nutné ke své činnosti.

410  Kontrola výstroje

1.    Rozhodčí rozhodují o kontrole a přeměřování veškeré výstroje.

Kontrola probíhá před a během utkání. Nesprávné vybavení, včetně vadné hokejky, vyjma měření zahnutí, objevené před či během utkání, musí být uvedeno do řádného stavu příslušným hráčem, který poté může nastoupit k utkání či v něm pokračovat. Přestupky týkající se dresů hráčů a kapitánské pásky nevedou k více než jednomu trestu pro družstvo za utkání. Jakékoliv nesprávné vybavení musí být zaznamenáno do zápisu o utkání. Během přeměřování smí být u zapisovatelského stolku pouze oba kapitáni a hráč, jehož vybavení se měří. Po přeměření pokračuje hra podle příčiny přerušení.

2.    O měření zahnutí a o kontrolu kombinace hole a čepele může požádat kapitán družstva.

Kapitán má také právo upozornit rozhodčí i na jiné vady v soupeřově vybavení, ale v tomto případě rozhodčí posoudí, zda proběhne kontrola či nikoli. O měření zahnutí a kontrolu kombinace hole a čepele lze požádat kdykoliv, ale vykonáno bude až v přerušení. Je-li kontrola vyžádána v přerušení, je zahájena okamžitě, včetně v souvislosti se vstřelenou brankou a trestným střílením, pokud to podle názoru rozhodčích negativně neovlivní situaci soupeře. Pokud by tomu tak bylo, kontrola se provede až v následujícím přerušení. Rozhodčí jsou povinni na žádost kapitána zkontrolovat zahnutí  nebo hůl s čepelí, avšak je povoleno pouze jedna kontrola na jedno družstvo v průběhu jednoho přerušení. Během přeměřování smí být u zapisovatelského stolku pouze oba kapitáni a hráč, jehož vybavení se kontroluje. Po kontrole hra pokračuje podle příčiny přerušení.

5.    STANDARDNÍ SITUACE

501  Obecná pravidla pro standardní situace

1.    Jestliže je hra přerušena, pokračuje vždy standardní situací podle příčiny přerušení.

Standardní situace jsou vhazování, rozehrání, volný úder a trestné střílení.

2.    Rozhodčí vždy písknou jednou, ukáží předepsané signály a označí místo standardní situace. Po hvizdu může být míč uveden do hry, pokud je v klidu a na správném místě.

Rozhodčí nejprve ukáží předepsaný signál pro následek dané situace a potom signál pro přestupek. Signál pro přestupek rozhodčí ukáží jen pokud to považují za nutné, ale vždy v souvislosti s vyloučením a s trestným střílením. Jestliže, podle názoru rozhodčích, nebude hra ovlivněna, nemusí být míč v klidu a přesně na správném místě pro rozehrání nebo volný úder.

3.    Standardní situace nesmí být bezdůvodně zdržována.

Rozhodčí rozhodnou, co lze považovat za bezdůvodné zdržování. Pokud je standardní situace zdržována, rozhodčí hráče pokud možno nejprve upozorní, než učiní jakákoli opatření.

502  Vhazování (802)

1.    Na začátku každé třetiny nebo pro potvrzení regulérně vstřelené branky se vhazování provádí na středovém bodě.

Branka vstřelená během prodloužení nebo z trestného střílení po skončení třetiny či které rozhodlo utkání se nepotvrzuje vhazováním. Vhazuje-li se na středovém bodě, obě družstva musí být na jejich vlastních polovinách hřiště.

2.    Pokud je hra přerušena a žádnému z družstev nelze udělit rozehrání, volný úder nebo trestné střílení, hra pokračuje vhazováním.

3.    Vhazování se provádí na nejbližším bodě pro vhazování podle polohy míče při přerušení.

4.    Všichni hráči, mimo těch, kteří provádějí vhazování, musí okamžitě bez výzvy rozhodčích zaujmout postavení alespoň 3 m od míče včetně hokejky.

Před vhazováním je povinnost rozhodčího zkontrolovat, jsou-li obě družstva připravena a všichni hráči zaujali správná místa.

5.    Vhazování se účastní jeden hráč v poli z každého družstva. Hráči jsou čelem ke krátké straně soupeřovy poloviny hřiště a nesmí mít před vhazováním žádný fyzický kontakt. Chodidla musí být kolmo na středovou čáru. Oba hráči musí mít svá chodidla ve stejné vzdálenosti od středové čáry. Hokejky jsou drženy běžným způsobem oběma rukama nad značkou nejnižšího úchopu. Čepele jsou kolmo ke středové čáře po obou stranách míče, aniž by se ho dotýkaly.

Běžné držení znamená způsob jakým hráč drží hokejku během hry. První pokládá hokejku hráč bránícího družstva. Vhazuje-li se na středové čáře, hráč hostujícího družstva pokládá hokejku první. Míč musí být uprostřed čepelí. Pokud hráč provádějící vhazování neuposlechne instrukce rozhodčích, nahradí ho při vhazování jiný hráč na hřišti. V případě dohadů při střídání před vhazováním je povinno hostující družstvo vystřídat první.

6.    Z vhazování je možno přímo vstřelit branku.

503  Situace vedoucí k vhazování

1.    Je-li míč neúmyslně zničen.

2.    Je-li míč poškozen.

Rozhodčí musí dát hráčům přiměřenou možnost hrát i s tímto míčem, než hru přeruší.

3.    Pokud se mantinel v kterémkoliv místě rozdělí a míč se dostane do blízkosti tohoto místa.

4.    Pokud je brána neúmyslně pohnuta z místa a nemůže být upravena zpět v přiměřeném čase.

Brankář je zodpovědný za vrácení posunuté brány na původní místo, jakmile je to pokládáno za možné.

5.    Pokud dojde k vážnému zranění nebo zraněný hráč přímo ovlivňuje hru.

Rozhodčí posuzuje, co lze považovat za vážné zranění, ale je-li na něj podezření, hra musí být okamžitě přerušena.

6.    Stane-li se během hry neobvyklá situace.

Rozhodčí posuzují, co lze považovat za neobvyklé přerušení. Za neobvyklé přerušení je mimo jiné vždy považováno: přítomnost neoprávněných osob nebo předmětů na hrací ploše, úplný nebo částečný výpadek osvětlení, zazní-li omylem siréna nebo je-li hra značně ovlivněna tím že míč zasáhl rozhodčího.

7.    Není-li branka uznána, ačkoliv nebyl spáchán přestupek vedoucí k volnému úderu.

To platí i pro situaci, kdy se míč dostane do brány, aniž by přešel zepředu brankovou čáru.

8.    Není-li proměněno trestné střílení.

To platí i pro nesprávně provedené trestné střílení.

9.    Je-li uloženo odložené vyloučení, protože provinivší se družstvo získalo a kontroluje míč.

To platí i pro situaci, kdy družstvo, které se neprovinilo, má podle názoru rozhodčích snahu plýtvat časem.

10.    Je-li uložen trest za přestupek, který byl spáchán nebo objeven během hry, ale ne v souvislosti s hrou.

To platí i pro situaci, kdy potrestaný hráč vstoupí na hřiště před tím, než jeho vyloučení uplynulo nebo bylo zrušeno.

11.    Pokud rozhodčí nemohou rozhodnout, které družstvo bude provádět rozehrání nebo volný úder.

To platí i pro situaci, kdy hráči obou družstev spáchají přestupek současně.

12.    Pokud je rozhodnutí rozhodčích považováno za nesprávné.

To platí i když rozhodčí omylem zapískají pro příliš mnoho hráčů na hřišti a ukáže se, že družstvo hraje bez brankáře.

504  Rozehrání (803)

1.    Opustí-li míč hřiště, rozehrání provede družstvo, které se neprovinilo.

Za provinivší se družstvo je považováno to, jehož hráč nebo vybavení naposledy tečovalo míč před jeho opuštěním hřiště. To platí i pro situaci, kdy hráč, ve snaze získat míček z brankové konstrukce, zasáhne síťku, aniž by se dotknul míčku.

2.    Rozehrání se provádí v místě, kde míč opustil hrací plochu, 1,5 metru od mantinelu, avšak nikdy za pomyslnou prodlouženou brankovou čarou.

Pokud podle názoru rozhodčích nebude hra ovlivněna, nemusí být míč přímo v klidu a na přesném místě. Je povoleno rozehrát blíže než 1,5 m od mantinelu, pokud je to pro rozehrávající družstvo výhodné. Opustí-li míč hřiště za brankovou čarou, rozehrává se z nejbližšího bodu pro vhazování. Dotkne-li se míč stropu, případně předmětu nad hrací plochou, provádí se rozehrání 1,5 m od mantinelu ve stejné vzdálenosti od středové čáry.

3.    Hráči bránícího družstva okamžitě a bez výzvy rozhodčích zaujmou postavení alespoň 3 m od míče, včetně hokejky.

Rozehrávající nemusí čekat, až soupeři zaujmou svá postavení, ale rozehraje-li, zatímco se soupeři snaží zaujmout správné postavení, nejsou učiněna žádná opatření.

4.    Míč musí být rozehrán hokejkou a musí být zasažen, ne tažený nebo zvedaný.

5.    Hráč provádějící rozehrání se míče nesmí dotknout podruhé, dokud se míče nedotkne jiný hráč nebo výstroj jiného hráče.

6.    Z rozehrání je možno přímo vstřelit branku.

505  Situace vedoucí k rozehrání

1.    Opustí-li míč hříště nebo dotkne-li se stropu či jiného předmětu nad hřištěm.

506  Volný úder (804)

1.    Pokud dojde k přestupku vedoucímu k volnému úderu, bude družstvo, které se neprovinilo, provádět volný úder.

U přestupků vedoucích k volnému úderu se vždy pokud je to možné využívá pravidlo výhody.

Pravidlo výhody znamená, že má-li družstvo, které se neprovinilo, stále míč pod kontrolou, musí mít možnost pokračovat ve hře, pokud je to výhodnější než volný úder. Pokud je ponechána výhoda a hra je následně přerušena, protože družstvo, které se neprovinilo, přestane ovládat míč, musí být následný volný úder proveden na místě původního provinění.

2.    Volný úder se provádí v místě přestupku, ale nikdy za pomyslnou prodlouženou brankovou čarou nebo ve vzdálenosti menší než 3,5 m od malého brankoviště.

Pokud podle názoru rozhodčích není hra ovlivněna, nemusí být míč přímo v klidu a na přesném místě. Volný úder, který by byl blíže k mantinelu než 1,5 m, se smí přemístit do této vzdálenosti. Volný úder za pomyslnou prodlouženou brankovou čarou se provádí na nejbližším místě pro vhazování. Volný úder bližší než 3,5 m k malému brankovišti musí být posunut do vzdálenosti 3,5 m od přední hrany malého brankoviště dle pomyslné čáry vedené od středu brankové čáry přes místo přestupku, tak aby zůstal prostor 0,5 m pro zeď a dále 3 metry volného prostoru k místu volného úderu. Jestliže je volný úder posunut do vzdálenosti 3,5 m od malého brankoviště, bránící se družstvo musí mít vždy právo okamžitě postavit zeď mimo malé brankoviště. Znemožňuje či zabraňuje-li tomu útočící družstvo, bude udělen volný úder za bránění ve hře pro bránící se družstvo. Útočící družstvo nemusí čekat na zformování obranné zdi. Útočící družstvo má také právo umístit své hráče před obrannou zeď.

3.    Hráči bránícího družstva okamžitě a bez výzvy rozhodčího zaujmou postavení alespoň 3  m od míče, včetně hokejky.

Rozehrávající nemusí čekat, až soupeři zaujmou svá postavení, ale rozehraje-li, zatímco se soupeři snaží zaujmout správné postavení, nejsou učiněna žádná opatření.

4.    Míč musí být rozehrán hokejkou a musí být řádně zasažen, ne tažený či zvedaný.

5.    Hráč provádějící volný úder se nesmí dotknout míče podruhé, dokud se míče nedotkne jiný hráč nebo výstroj jiného hráče.

6.    Z volného úderu je možno přímo vstřelit branku.

507  Přestupky vedoucí k volnému úderu

1.    Pokud hráč zasáhne, blokuje, zvedne, kopne do soupeřovy hokejky nebo přidrží soupeře či soupeřovu hokejku. (901, 902, 903, 910, 912)

Pokud podle názoru rozhodčích hráč zasáhl míč dříve než soupeřovu hokejku, nejsou učiněna žádná opatření.

2.    Zvedne-li hráč v poli čepel hokejky nad úroveň pasu v nápřahu vzad před zasažením míče, nebo při došvihu vpřed po zasažení míče. (904)

To platí i pro falešné střely. Vysoký došvih je dovolen, není-li jiný hráč v těsné blízkosti a nehrozí-li nebezpečí zranění. Za úroveň pasu se pokládá úroveň hráčova pasu při vzpřímeném postoji.

3.    Hraje-li hráč, nebo snaží-li se hrát chodidlem nebo jakoukoliv částí hokejky nad úrovní kolen. (904, 913)

Zastavení míče stehnem není považováno za hru nad úrovní kolen, pokud to není považováno za nebezpečné. Za úroveň kolen se pokládá úroveň kolen při vzpřímeném postoji.

4.    Vloží-li hráč v poli svou hokejku, chodidlo či nohu mezi soupeřovy nohy či chodidla. (905)

5.    Pokud hráč v poli ovládající míč nebo ve snaze ho získat strká nebo tlačí soupeře jinak než ramenem na rameno. (907)

6.    Jestliže hráč při vedení míče nebo ve snaze získat míč nebo lepší postavení naběhne nebo vrazí zády do soupeře, nebo zabrání soupeři v pohybu zamýšleným směrem. (908, 911)

To zahrnuje i situaci, kdy útočící družstvo zabraňuje nebo znemožňuje postavení zdi při volném úderu 3,5 m od malého brankoviště.

7.    Kopne-li hráč v poli míč dvakrát za sebou, aniž se mezitím míč dotkl jeho hokejky, jiného hráče či vybavení jiného hráče. (912)

To je považováno za přestupek, pouze pokud hráč podle názoru rozhodčího kopl míč dvakrát úmyslně.

8.    Přijme-li hráč přihrávku nohou od spoluhráče v poli. (912)

To je považováno za přestupek, pouze pokud je přihrávka podle názoru rozhodčích úmyslná.

Přijetí přihrávky nohou hráčem stejného družstva je možné také v případě, kdy soupeř opomene převzít míč, přestože tak mohl učinit. Přihrávka nohou brankáři se nepovažuje za brankovou situaci a nemůže po ní následovat trestné střílení.

9.    Je-li hráč v poli v malém brankovišti. (914)

Hráči v poli je dovoleno přeběhnout malé brankoviště, pokud podle názoru rozhodčích není ovlivněna hra a brankáři není bráněno ve hře.

Trestné střílení je vždy nařízeno, pokud se hráč bránícího družstva při volném úderu soupeře z něhož je vystřeleno přímo na bránu nachází v malém brankovišti, v bráně nebo v místě, kde má brána stát, byla-li předtím posunuta.

Hráč v poli se nachází v malém brankovišti, pokud se dotýká jakoukoliv částí svého těla plochy uvnitř malého brankoviště. Pokud má hráč v poli v území malého brankoviště pouze hokejku, není to považováno za přítomnost v malém brankovišti. Čáry jsou součástí malého brankoviště.

10.    Pokud hráč v poli úmyslně posune soupeřovu bránu. (914)

11.    Pokud hráč v poli pasivně brání brankáři při výhozu. (915)

Za přestupek se považuje, pouze pokud je hráč ve velkém brankovišti nebo blíže než 3 m od brankáře, měřeno od místa, kde brankář získá kontrolu nad míčem. Pasivně znamená neúmyslně, nebo opomene-li hráč uhnout.

12.    Vyskočí-li hráč v poli a zastaví tak míč. (916)

Za výskok se považuje, pokud hráč oběma chodidly opustí povrch hrací plochy. Běh není považován za výskok. Hráč smí přeskočit míč, pokud se ho nedotkne.

13.    Hraje-li hráč v poli míč z místa mimo hrací plochu. (bez signálu)

Mimo hrací plochu znamená, že hráč stojí jedním nebo oběma chodidly mimo hrací plochu. Jestliže během střídání hráč stojí mimo hrací plochu a hraje míč, je to považováno za příliš mnoho hráčů na hřišti. Za sabotáž hry je považováno, pokud hráč, aniž by střídal, hraje míč z prostoru pro střídání. Je dovoleno běžet mimo hřiště, ale nesmí být odtud hrán míč.

14.    Pokud brankář při výhozu zcela opustí velké brankoviště. (917)

V tomto případě není brankář považován za hráče v poli. Za opuštění velkého brankoviště se považuje, pokud se žádná část brankářova těla nedotýká povrchu velkého brankoviště. Výhoz je proveden vypuštěním míče, a pokud brankář po výhozu opustí velké brankoviště, nejsou učiněna žádná opatření. Pravidlo se vztahuje i na situaci, kdy brankář zachytí míč uvnitř velkého brankoviště a poté celé jeho tělo vyklouzne z prostoru velkého brankoviště. Čáry patří k velkému brankovišti.

15.    Vyhodí-li nebo kopne-li brankář míč za středovou čáru. (917)

To se pokládá za přestupek pouze tehdy, pokud se míč nedotkl hrací plochy, mantinelu, jiného hráče nebo jeho vybavení, než se dostal za středovou čáru. Míč musí překročit středovou čáru celým objemem.

16.    Je-li vhazování, rozehrání či volný úder špatně proveden nebo záměrně zdržován. (918)

To platí i tehdy, když družstvo, které se neprovinilo, odnese míček během přerušení hry, nebo je-li míč tahán či zvedán. Pokud jsou rozehrání nebo volný úder provedeny ze špatného místa nebo není-li míč zcela v klidu, bude provedeno znovu. Pokud tím podle názoru rozhodčích není ovlivněna hra, míč nemusí být zcela v klidu nebo na přesném místě.

17.    Má-li brankář míč pod kontrolou déle než tři sekundy. (924)

Položí-li brankář míč na plochu a znovu zvedne, je to považováno za kontrolu míče po celou dobu.

18.    Pokud brankář přijme přihrávku od spoluhráče. (924)

To se považuje za přestupek pouze pokud byla přihrávka, dle názoru rozhodčích, úmyslná. Přijetí přihrávky znamená, že se brankář dotkne míče rukou či paží a to i pokud předtím míč tečuje či zastaví některou jinou částí svého těla. Brankář smí přijmout přihrávku od spoluhráče, je-li v okamžiku přijetí přihrávky zcela mimo velké brankoviště a je tudíž považován za hráče v poli. Pokud brankář opustí zcela velké brankoviště, zastaví míč, vrátí se zpět do velkého brankoviště a zvedne stojící míč, není to pokládáno za přihrávku brankáři.

Přihrávka brankáři se nepovažuje za brankovou situaci a nemůže mít za následek trestné střílení.

19.    Je-li udělen trest za přestupek spáchaný v souvislosti s hrou. (příslušný signál)

20.    Když hráč zdržuje hru. (924)

Patří sem situace, kdy se hráč s úmyslem získat čas, postaví proti mantinelu nebo bráně tak, že soupeř není schopen získat míč dovoleným způsobem. Hráč má být pokud možno nejprve upozorněn, než rozhodčí přistoupí k potrestání.

508  Trestné střílení (806)

1.    Trestné střílení bude nařízeno proti družstvu, které se provinilo přestupkem vedoucímu k trestnému střílení.

Je-li nařízeno trestné střílení během odloženého vyloučení nebo z důvodu přestupku trestaného vyloučením, použijí se též pravidla týkající se vyloučení ve spojení s trestným střílením.

2.    Trestné střílení se provádí ze středového bodu.

3.    Všichni hráči, mimo bránícího brankáře a hráče provádějícího trestné střílení, musí být ve svých prostorech pro střídání po celou dobu provádění trestného střílení. Při započetí trestného střílení je brankář na brankové čáře.

Brankář nesmí být nahrazen hráčem v poli. Proviní-li se brankář během provádění trestného střílení, bude nařízeno nové trestné střílení a uložen příslušný trest. Pokud se během trestného střílení proviní jiný hráč potrestaného družstva, bude nařízeno nové trestné střílení a přestupek bude pokládán za sabotáž hry.

4.    Hráč provádějící trestné střílení musí mít během celého trestného střílení míč neustále v pohybu vpřed. Počet úderů není omezen. Jakmile brankář tečuje míč, hráč provádějící trestné střílení se nesmí znovu dotknout míče během tohoto trestného střílení.

Hrací čas je zastaven během celého trestného střílení. Pohyb vpřed znamená směrem od středové čáry. Zasáhne-li míč přední stranu konstrukce brány, poté zasáhne brankáře a překročí zepředu brankovou čáru, branka bude uznána. Pokud na samém začátku trestného střílení dojde k tomu, že je míč tažen zpět, trestné střílení se přeruší, a začne se úplně nové.

5.    Dvouminutové vyloučení na trestnou lavici uložené ve spojitosti s trestným střílením musí být zapsáno v zápise o utkání pouze v případě, kdy z trestného střílení není vstřelena branka.

Potrestaný hráč musí být už během trestného střílení na trestné lavici.

509  Odložené trestné střílení (8O7)

1.    Odložené trestné střílení je uloženo, pokud má družstvo, které se neprovinilo, po přestupku vedoucímu k trestnému střílení stále pod kontrolou míč a probíhá branková situace.

Je-li odložené trestné střílení uloženo během odloženého vyloučení nebo zapříčiněno přestupkem vedoucímu k vyloučení, používají se pravidla pro vyloučení ve spojení s trestným střílením. Příčinou odloženého trestného střílení může být přestupek vedoucí k vyloučením, dokonce i pokud právě probíhá odložené vyloučení.

2.    Odložené trestné střílení umožňuje družstvu, které se neprovinilo, pokračovat v útoku, dokud neskončí bezprostřední branková situace.

Odložené trestné střílení musí být provedeno ihned po skončení třetiny nebo utkání. Pokud družstvo, které se neprovinilo, správně skóruje během odloženého trestného střílení, branka bude uznána a trestné střílení zrušeno.

510  Přestupky vedoucí k trestnému střílení

1.    Je-li branková situace přerušena nebo je-li zabráněno jejímu vzniku, protože bránící se družstvo spáchalo přestupek vedoucí k volnému úderu nebo k vyloučení. (příslušný signál přestupku)

Rozhodčí posoudí, co lze považovat za brankovou situaci. Přestupky ve velkém brankovišti nevedou automaticky k trestnému střílení.

Pokud během probíhající brankové situace bránící družstvo úmyslně posune bránu nebo úmyslně hraje s příliš mnoha hráči na hřišti, bude vždy nařízeno trestné střílení.

Trestné střílení je také vždy nařízeno, pokud se hráč bránícího družstva při volném úderu soupeře z něhož je vystřeleno přímo na bránu nachází v malém brankovišti, v bráně nebo v místě, kde má brána stát, byla-li předtím posunuta.

6.    TRESTY

601  Obecná pravidla pro tresty

1.    Je-li spáchán přestupek vedoucí k trestu, bude viník potrestán.

Nemohou-li rozhodčí určit viníka nebo přestupek spáchal člen realizačního týmu, kapitán potrestaného družstva musí určit hráče, který není v tom okamžiku trestán, aby odsloužil trest. Pokud to kapitán odmítne nebo je-li v tom okamžiku trestán, hráče vyberou rozhodčí.

Všechny uložené tresty musí být zapsány do zápisu o utkání s časem, číslem hráče, druhem a příčinou vyloučení. Je-li uložen trest v souvislosti s hrou, družstvo, které se neprovinilo, bude provádět volný úder. Není-li přestupek vedoucí k vyloučení spáchaný v souvislosti s hrou, bude nařízeno vhazování. Je-li vyloučení způsobeno přestupkem spáchaným během přerušení, bude hra pokračovat podle příčiny přerušení.

Vyloučený kapitán ztrácí možnost mluvit s rozhodčími, není-li jimi vyzván.

2.    Potrestaný hráč musí být po celou dobu vyloučení na trestné lavici.

Všechny tresty končí se závěrem utkání. Vyloučení, která nevypršela s koncem normální hrací doby, pokračují v prodloužení. Vyloučený hráč je na trestné lavici umístěné na stejné polovině hřiště jako jeho družstvo s výjimkou, když je zapisovatelský stolek a trestné lavice na stejné straně hřiště jako prostory pro střídání. V normální hrací době může potrestaný hráč opustit trestnou lavici během přestávky, ale nesmí opustit trestnou lavici během přestávky mezi normální hrací dobou a prodloužením. Potrestanému hráči není dovoleno se účastnit time-outu. Hráč, jemuž uplynul trest, může okamžitě opustit trestnou lavici, ale ne v případě, kdy to počet vyloučených jeho družstva neumožňuje nebo v případě, že trest, který uplynul, byl osobní trest. Brankář, jehož trest uplyne, nesmí opustit trestnou lavici dříve než v následujícím přerušení.

Potrestaný hráč, který je zraněný, může být na trestné lavici nahrazen jiným hráčem v poli, který není v tom okamžiku trestán. V zápise o utkání budou uvedeni oba hráči, číslo hráče, který ve skutečnosti odslouží trest, bude uvedeno v závorkách. Pokud zraněný hráč vstoupí do hry před uplynutím jeho trestu, bude vyloučen do konce utkání 1.

Pokud je za předčasné vpuštění hráče na hřiště zodpovědný zapisovatelský stolek a omyl je zjištěn během doby vyloučení, hráč se vrátí na trestnou lavici. Žádné další tresty nebudou uděleny a hráč se vrátí do hry, když skončí doba jeho vyloučení.

3.    Je-li brankáři udělen jeden nebo více dvouminutových trestů, kapitán vybere hráče, který není v tom okamžiku trestán, aby odsloužil trest.

Brankář potrestaný pětiminutovým trestem nebo osobním trestem musí odsloužit trest sám.

Je-li brankáři udělen jeden nebo více dvouminutových trestů ve chvíli, kdy už slouží tresty nebo ve spojitosti s pětiminutovým či osobním trestem, musí odsloužit tresty sám.

Jestliže brankář slouží tresty a družstvo nemá náhradního brankáře, má maximálně tři minuty na vybavení hráče v poli na post brankáře. Tyto tři minuty nesmí být použity na rozcvičení. Nový brankář musí být uveden v zápise o utkání společně s časem výměny. Brankář, jehož trest uplyne, nesmí opustit trestnou lavici dříve než v následujícím přerušení. Kapitán proto vybere hráče v poli, který není v tom okamžiku trestán, aby usedl na trestnou lavici s potrestaným brankářem a vstoupil do hry, jakmile skončí brankářův trest. Do zápisu o utkání však bude zapsán pouze potrestaný hráč. Rozhodčí musí společně se zapisovatelským stolkem umožnit brankáři, jehož trest uplynul během hry, opustit trestnou lavici v následujícím přerušení.

4.    Čas vyloučení běží souběžně s hracím časem.

602  Vyloučení na trestnou lavici

1.    Vyloučení na trestnou lavici postihují družstvo, a proto nesmí být vyloučený hráč nahrazen na hrací ploše během trestu.

2.    Zároveň lze jednomu hráči měřit pouze jeden trest a družstvu tresty dva.

Všechny tresty jsou měřeny v pořadí, v jakém byly uloženy. Hráč, jehož trest nemůže být měřen, musí být na trestné lavici od chvíle, kdy byl jeho trest uložen. Je-li družstvu, které je již potrestáno vyloučením, uloženo více než jedno vyloučení současně, kapitán družstva rozhodne, které z nových vyloučení bude měřeno první. Kratší tresty budou v tomto případě vždy měřeny dříve než delší.

3.    Družstvo, které má více než dva vyloučené hráče na trestné lavici, má právo stále hrát se čtyřmi hráči na hrací ploše.

Družstvo musí hrát ve čtyřech hráčích do doby, než mu je měřen pouze jeden trest. Hráč, jehož trest uplyne, zůstane na trestné lavici až do následujícího přerušení nebo do doby, kdy po uplynutí pozdějších trestů, je jeho družstvu měřen už jen jeden trest. Všichni trestaní hráči opouštějí trestnou lavici v pořadí, v jakém uplynou jejich tresty, stále se však musí přihlížet k pravidlům upravujícím počet hráčů na hřišti. Rozhodčí musí společně se zapisovatelským stolkem umožnit hráči, jehož trest uplynul během hry, opustit trestnou lavici v následujícím přerušení.

4.    Spáchá-li již vyloučený hráč další přestupek vedoucí k vyloučení, všechny jeho tresty budou následovat po sobě.

Nezáleží na tom, zda jeho první trest již začal nebo ne. Jestliže trest již začal a stejný hráč je znovu potrestán, měření prvního trestu nebude ovlivněno, ale bude pokračovat.

Následovat po sobě znamená, že jakmile uplyne nebo je zrušen první trest, začne se měřit druhý. To neplatí, pokud zbývají družstvu jiné tresty, které nejsou dosud měřeny a byly uloženy v době mezi dvěma tresty prvního hráče.

Hráči může být uloženo neomezené množství trestů. Pokud je hráč potrestán osobním trestem, všechna jeho vyloučení musí nejprve uplynout či být zrušena, než se začne měřit jeho osobní trest.

Pokud je hráč, který slouží osobní trest, vyloučen na trestnou lavici, měření zbytku osobního trestu se odloží, dokud vyloučení na trestnou lavici neuplyne nebo není zrušeno. Kapitán družstva vybere hráče v poli, který není v tom okamžiku trestán, aby usedl na trestnou lavici s potrestaným hráčem a vstoupil do hry, jakmile skončí vyloučení na trestnou lavici. Pokud spáchá potrestaný hráč přestupek vedoucí k vyloučení do konce utkání, použijí se též pravidla pro vyloučení do konce utkání.

603  Dvouminutové vyloučení na trestnou lavici

1.    Skóruje-li soupeř během dvouminutového trestu, který je právě měřen, trest se ruší, pokud ovšem nehrál soupeř v oslabení nebo nebyla-li obě družstva zastoupena na hřišti stejným počtem hráčů.

Trest se neruší ani v případě, že byla branka vstřelena během odloženého vyloučení nebo z trestného střílení způsobeného přestupkem vedoucímu k vyloučení.

2.    Má-li družstvo více než jedno dvouminutové vyloučení, ruší se ve stejném pořadí, v jakém byly uloženy.

604  Odložené vyloučení

1.    Všechny tresty mohou být odloženy. Odložené vyloučení se používá, pokud družstvo, které se neprovinilo, po přestupku vedoucím k vyloučení stále ovládá míč. Odloženo může být pouze jedno vyloučení, s výjimkou probíhající brankové situace, kdy může být odloženo i druhé vyloučení.

Je-li jedno nebo více odložených vyloučení uloženo v souvislosti s trestným střílením nebo odloženým trestným střílením, používají se také pravidla o vyloučení v souvislosti s trestným střílením.

2.    Odložené vyloučení znamená, že družstvo, které se neprovinilo, získá možnost pokračovat v útoku do doby, než provinivší se družstvo získá a kontroluje míč nebo do přerušení hry.

Během odloženého vyloučení má družstvo, které se neprovinilo, příležitost nahradit brankáře hráčem v poli a pokračovat v útoku. Odložené vyloučení musí být uloženo po skončení třetiny nebo utkání. Je-li odložené vyloučení uloženo, protože provinivší se družstvo získalo a ovládá míč, hra bude obnovena vhazováním.

Družstvo, které se neprovinilo, musí využít dobu odloženého vyloučení pro konstruktivní útok. Snaží-li se družstvo podle názoru rozhodčích pouze získat čas, hráči musí být upozorněni. Pokud se ani potom družstvo nesnaží útočit, hra bude přerušena, odložené vyloučení bude uloženo a hra bude pokračovat vhazováním.

Je-li odložené vyloučení uloženo z důvodu jiného přerušení, hra bude obnovena podle důvodu přerušení.

Pokud družstvo, které se neprovinilo, během odloženého vyloučení vstřelí správně branku, branka bude uznána a poslední odložené dvouminutové vyloučení nebude uloženo. Žádné další tresty nejsou tímto ovlivněny.

Vstřelí-li provinivší se družstvo branku během odloženého vyloučení, branka nebude uznána a hra bude obnovena vhazováním. Vstřelí-li si však družstvo, které se neprovinilo, vlastní branku, branka bude uznána.

605  Přestupky vedoucí k dvouminutovému vyloučením na trestnou lavici

1.    Pokud hráč, ve snaze získat takto značnou výhodu nebo bez možnosti dosažení míče, zasáhne, blokuje, zvedne, kopne do soupeřovy hokejky nebo drží soupeře či soupeřovu hokejku. (901, 902, 903, 910, 912)

2.    Pokud hráč v poli hraje míč nad úrovní pasu chodidlem nebo jakoukoliv částí hokejky. (904, 913)

Za úroveň pasu se pokládá úroveň hráčova pasu při vzpřímeném postoji.

3.    Proviní-li se hráč nebezpečnou hrou hokejkou. (904)

To platí i pro nekontrolovaný nápřah, došvih nebo zvedání hokejky přes soupeřovu hlavu, pokud je to považováno za nebezpečné či rušivé pro soupeře.

4.    Pokud hráč přitlačí či strčí soupeře proti mantinelu nebo bráně. (907)

5.    Pokud hráč narazí nebo podrazí protihráče. (909)

6.    Požádá-li kapitán o přeměření zahnutí čepele nebo o kontrolu kombinace hole a čepele a výsledek kontroly je v souladu s pravidly. (bez signálu)

Trest odslouží kapitán družstva.

7.    Účastní -li se hry hráč v poli bez hokejky. (bez signálu)

To se netýká brankáře, dočasně pokládaného za hráče v poli.

8.    Vyzvedne-li si hráč v poli hokejku z jiného místa než z vlastního prostoru pro střídání. (bez signálu)

9.    Opomine-li hráč v poli sebrat svoji zlomenou nebo spadlou hokejku ze hřiště a odnést ji do vlastního prostoru pro střídání. (bez signálu)

Hráč musí odklidit pouze jasně viditelné části.

10.    Brání-li hráč úmyslně ve hře soupeři, který neovládá míč. (911)

Pokud hráč snažící se získat lepší pozici, narazí zády do soupeře nebo zabrání soupeři v pohybu zamýšleným směrem, bude nařízen pouze volný úder.

11.    Brání-li aktivně hráč v poli brankáři při výhozu. (915)

To je považováno za přestupek, pouze je-li protihráč uvnitř velkého brankoviště nebo je-li od brankáře blíže než 3 m, měřeno od místa, kde brankář získal kontrolu nad míčem. Aktivně znamená následovat brankáře nebo snahu získat míč hokejkou.

12.    Poruší-li hráč pravidlo 3 m během provádění rozehrání nebo volného úderu. (915)

Pokud je rozehrání či volný úder rozehrán ve chvíli, kdy se protihráč pokouší zaujmout správnou pozici, nebudou provedena žádná opatření. Zformuje-li družstvo obrannou zeď v nedovolené vzdálenosti, bude potrestán pouze jeden hráč.

13.    Hraje-li nebo zastavuje-li hráč v poli míč v leže nebo v sedě. (919)

To zahrnuje i zastavování či hraní míče s oběma koleny nebo jednou rukou na podlaze, kromě ruky držící hokejku.

14.    Pokud hráč v poli zastaví nebo hraje míč rukou, paží nebo hlavou. (920, 921)

15.    Dojde-li k špatnému střídání. (922)

Hráč opouštějící hřiště musí překročit mantinel dříve, než smí na hřiště vstoupit střídající hráč. Jestliže to není dodrženo, trest je udělen pouze pokud to ovlivnilo hru. Za špatné střídání se též považuje, jestliže hráč v přerušené hře vystřídá v jiném místě než ve vlastním prostoru pro střídání. Potrestán bude pouze hráč vstupující na hřiště.

16.    Hraje-li družstvo s příliš mnoha hráči na hřišti. (922)

Potrestán bude pouze jeden hráč.

17.    Pokud vyloučený hráč:

Aniž by vstoupil na hrací plochu, opustí trestnou lavici před tím, než jeho trest vyprší nebo je zrušen.

Odmítá opustit trestnou lavici po uplynutí trestu.

Vstoupí na hřiště během přerušení hry před tím, než jeho trest vyprší nebo je zrušen. (925)

Zapisovatelský stolek o tom musí co nejdříve informovat rozhodčí. Hráč, jemuž uplynul trest, nesmí opustit trestnou lavici v případě, kdy to počet vyloučených jeho družstva neumožňuje nebo v případě, že trest, který uplynul, byl osobní trest. Brankář, jehož trest uplyne, smí opustit trestnou lavici až v následujícím přerušení.

Vstoupí-li vyloučený hráč na hrací plochu během hry, je to považováno za sabotáž hry.

18.    Provádí-li hráč opakované přestupky trestané volným úderem. (923)

To zahrnuje jak kratší tak delší časové období.

19.    Pokud družstvo systematicky přerušuje hru menšími přestupky vedoucími k volným úderům. (923)

To platí také, když družstvo během krátké doby spáchá několik menších přestupku. Hráč, který se provinil jako poslední, odslouží trest.

20.    Zdržuje-li hráč úmyslně hru. (924)

To platí i pro zahození či odnášení míče hráčem provinivšího se družstva v přerušené hře, úmyslné blokování míče proti mantinelu či bráně nebo úmyslné ničení míče.

21.    Zdržuje-li družstvo soustavně hru. (924)

Pokud se podle názoru rozhodčích družstvo svým jednáním blíží potrestání, musí být, je-li to možné, před učiněním případných opatření nejprve upozorněn kapitán družstva. Je-li trest uložen, kapitán družstva určí hráče v poli, který není v tom okamžiku trestán, aby trest odsloužil. To platí také, když hráč bránícího družstva úmyslně posune bránu.

22.    Protestuje-li hráč nebo člen realizačního týmu proti rozhodnutí rozhodčích, nebo jsou-li instrukce hráčům dávány rušivým nebo jinak nevhodným způsobem. (925)

To platí i v situaci, kdy kapitán družstva neustále a bezdůvodně zpochybňuje rozhodnutí rozhodčích.

Protestování proti rozhodnutím rozhodčích a nevhodný způsob dávání pokynů hráčům jsou považovány za samovolné a menší přestupky ve srovnání s nesportovním chováním.

To také zahrnuje, jestliže člen realizačního týmu vstoupí na hřiště bez povolení rozhodčích. Rozhodčí, pokud je to možné, realizační tým před opatřením nejprve upozorní.

23.    Opomene-li brankář, navzdory výzvě rozhodčích, vrátit bránu do správné pozice. (925)

Je povinností brankáře vrátit bránu do správné pozice, jakmile je to pokládáno za možné.

24.    Opomene-li hráč navzdory upozornění rozhodčích opravit svou osobní výstroj. (bez signálu)

25.    Používá-li hráč nesprávný dres. (bez signálu)

Přestupky týkající se dresu vedou pouze k jednomu vyloučení pro družstvo za utkání. Veškeré nesprávné vybavení jako například nesprávná kapitánská páska nebo chybějící čísla na hrudi musí být nahlášeno řídícímu orgánu. Rozhodčí, pokud je to možné, hráče nejprve upozorní, než provedou příslušná opatření.

26.    Účastní-li se hry špatně vybavený brankář. (bez signálu)

Ztratí-li brankář neúmyslně obličejovou masku, hra musí být přerušena a bude pokračovat vhazováním.

27.    Pokud hráč úmyslně zabrání vstřelení branky nebo vzniku brankové situace tím, že se dopustí přestupku, který je běžně trestán volným úderem.  (bez signálu)

606  Pětiminutové vyloučení na trestnou lavici.

1.    Vstřelí-li soupeř branku během pětiminutového vyloučení, trest není zrušen.

Je-li pětiminutové vyloučení uloženo v souvislosti s trestným střílením nebo odloženým trestným střílením, užívají se též pravidla o vyloučení ve spojení s trestným střílením.

607  Přestupky vedoucí k pětiminutovému vyloučením na trestnou lavici

1.    Provádí-li hráč v poli násilné nebo nebezpečné údery hokejkou. (901)

To platí i v situaci, kdy hráč v poli při přehození své hokejky přes soupeřovu hlavu soupeře zasáhne.

2.    Hákuje-li hráč v poli hokejkou soupeřovo tělo. (906)

3.    Hodí-li hráč hokejkou nebo jakoukoliv částí své výstroje na hřišti ve snaze zasáhnout míč. (909)

4.    Vrhne-li se hráč na soupeře nebo ho jinak násilně napadne. (909)

5.    Pokud hráč podrazí, shodí nebo narazí soupeře na mantinel či bránu. (909)

6.    Provádí-li hráč opakovaně přestupky vedoucí k dvouminutovému vyloučení. (923)

Pětiminutové vyloučení nahrazuje poslední dvouminutové vyloučení. Přestupky musí být podobné.

608  Osobní trest

1.    Osobní trest lze udělit pouze ve spojení s vyloučením na trestnou lavici a měří se až po uplynutí nebo zrušení vyloučení na trestnou lavici. Současně lze měřit neomezený počet osobních trestů.

Spáchá-li hráč, který právě slouží osobní trest, přestupek vedoucí k vyloučení na trestnou lavici, bude měření zbytku osobního trestu odloženo, dokud vyloučení na trestnou lavici neuplyne nebo není zrušeno. Kapitán družstva vybere hráče v poli, který není v tom okamžiku trestán, aby usedl na trestnou lavici s potrestaným hráčem a vstoupil do hry jakmile skončí vyloučení na trestnou lavici.

2.    Osobní trest postihuje pouze hráče, a proto smí být v průběhu vyloučení na hřišti nahrazen.

Kapitán družstva vybere hráče v poli, který není v tom okamžiku trestán, aby usedl na trestnou lavici s potrestaným hráčem a vstoupil do hry jakmile skončí trest vyloučení na trestnou lavici. Do zápisu o utkání však bude zapsán pouze potrestaný hráč. Hráč, jehož osobní trest uplyne, nesmí opustit trestnou lavici dříve než v následujícím přerušení. Rozhodčí musí společně se zapisovatelským stolkem umožnit hráči, jehož osobní trest uplynul během hry, opustit trestnou lavici v následujícím přerušení. Člen realizačního týmu potrestaný osobním trestem musí být pro zbytek utkání poslán do prostoru pro diváky a kapitán družstva vybere hráče v poli, který není v tom okamžiku trestán, aby odsloužil trest vyloučení na trestnou lavici.

609  Desetiminutový osobní trest

1.    Vstřelí-li soupeř branku během desetiminutového osobního trestu, trest není zrušen.

610  Přestupky vedoucí k dvouminutovému vyloučení na trestnou lavici + desetiminutovému osobnímu trestu

1.    Proviní-li se hráč nebo člen realizačního týmu nesportovním chováním. (925)

Nesportovní chování znamená urážející či nepřiměřené chování vůči rozhodčím, hráčům, členům družstva, funkcionářům, divákům nebo jakékoliv simulování, předstírání či přihrávání ve snaze ovlivnit rozhodování rozhodčích. Úmyslné kopnutí, shození nebo udeření do mantinelu nebo do brány.

Házení hokejky či jiného vybavení, i během přerušení, nebo v prostoru pro střídání.

611  Vyloučení do konce utkání

1.    Hráč nebo člen realizačního týmu vyloučený do konce utkání musí okamžitě odejít do šaten a nesmí se dále žádným způsobem podílet na utkání.

Pořadatel je odpovědný za zajištění odchodu potrestaného do šatny a za zabránění jeho vstupu do hlediště nebo zpět na hřiště během zbývajícího času utkání, včetně možného prodloužení nebo trestných střílení. Všechna vyloučení do konce utkání musí být zaznamenána.

Hráč nebo člen realizačního týmu může obdržet pouze jeden trest vyloučení do konce utkání s výjimkou vyloučení do konce utkání pro neuvedení v zápise o utkání. Následné přestupky vedoucí k vyloučení do konce utkání budou zaznamenány, ovšem s výjimkou vyloučení do konce utkání pro neuvedení v zápise o utkání nevedou k uložení vyloučení na trestnou lavici.

Přestupky spáchané před nebo po utkání, které běžně vedou k vyloučení do konce utkání, musí být zaznamenány, nevedou však k vyloučení na trestnou lavici. S výjimkou nesprávného vybavení, které musí být hráčem uvedeno do řádného stavu, aby následně mohl v utkání startovat, přestupky vedoucí k vyloučení do konce utkání spáchané před utkáním mají za následek také to, že se viník nesmí účastnit utkání, včetně možného prodloužení nebo trestných střílení.

2.    Po vyloučení do konce utkání následuje vždy pětiminutové vyloučení na trestnou lavici.

Kapitán družstva vybere hráče v poli, který není v tom okamžiku trestán, aby odsloužil vyloučení na trestnou lavici a případné další vyloučení na trestnou lavici, které byly dříve uloženy hráči nebo členovi realizačního týmu vyloučenému do konce utkání a ještě neuplynuly. Do zápisu o utkání však bude zapsán pouze potrestaný hráč. Případné osobní tresty týkající se hráče vyloučeného do konce utkání se ruší. Jestliže hráč, který obdržel test vyloučení do konce utkání, spáchá další přestupek vedoucí k vyloučení do konce utkání, pak bude do zápisu o utkání zapsán přestupek vedoucí k přísnějšímu trestu vyloučení do konce utkání.

612  Vyloučení do konce utkání 1

1.    Vyloučení do konce utkání 1 vede k postihu pro zbytek utkání a nemá žádné další následky.

613  Přestupky vedoucí k vyloučení do konce utkání 1

1.    Užívá-li hráč neschválenou hokejku, hokejku složenou z hole a čepele dvou rozdílných značek nebo hokejku s příliš zahnutou čepelí.

Užívá-li brankář nesprávnou masku. (bez signálu)

Hokejka bez schvalovací známky je vždy považována za neschválenou.

2.    Účastní-li se utkání hráč nebo člen realizačního týmu neuvedený v zápise o utkání. (bez signálu)

3.    Pokud se zraněný hráč, který byl nahrazen na trestné lavici, účastní hry před vypršením svého trestu. (bez signálu)

4.    Pokud se hráč proviní pokračujícím nebo opakovaným nesportovním chováním. (925)

Vyloučení do konce utkání nahrazuje druhé dvouminutové vyloučení + desetiminutový osobní trest, ale musí po něm následovat pětiminutové vyloučení na trestnou lavici. Pokračující znamená ve stejném okamžiku a opakované znamená podruhé ve stejném utkání.

5.    Pokud hráč ve vzteku zlomí hokejku nebo poničí jinou část své výstroje. (925)

6.    Proviní-li se hráč nebezpečnou fyzickou hrou. (909)

To zahrnuje jakékoliv nebezpečné, násilné či nesportovní přestupky považované za úmyslné nebo nevyprovokované.

614 Vyloučení do konce utkání 2

1.    Vyloučení do konce utkání 2 vede k nemožnosti účastnit se následujícího utkání stejné soutěže.

615  Přestupky vedoucí k vyloučení do konce utkání 2

1.    Účastní-li se hráč nebo člen realizačního týmu šarvátky. (909)

Šarvátka znamená mírnější formu rvačky bez úderů nebo kopů, při níž zúčastnění hráči respektovali snahu je od sebe oddělit.

2.    Spáchá-li hráč podruhé v utkání přestupek vedoucí k pětiminutovému vyloučením. (923)

Vyloučení do konce utkání nahrazuje druhé pětiminutové vyloučení, ale stejně musí následovat pětiminutové vyloučení na trestnou lavici.

3.    Pokud se člen realizačního týmu proviní pokračujícím nebo opakovaným nesportovním chováním. (925)

Vyloučení do konce utkání nahrazuje druhé dvouminutové vyloučení + desetiminutový osobní trest, ale musí po něm následovat pětiminutové vyloučení na trestnou lavici.

4.    Pokud se hráč v souvislosti s kontrolou jeho výstroje snaží tuto výstroj opravit nebo zaměnit. (925)

5.    Spáchá-li hráč nebo člen realizačního týmu přestupek ve zřejmé snaze sabotovat hru. (925)

To zahrnuje:

Když vyloučený hráč během hry úmyslně vstoupí na hrací plochu před tím, než jeho trest uplyne nebo je zrušen. Pokud vstoupí na hřiště v době přerušení, bude hráči uloženo dvouminutové vyloučení. Pokud je za předčasné vpuštění hráče na hřiště zodpovědný zapisovatelský stolek a omyl je zjištěn během doby vyloučení, hráč se vrátí na trestnou lavici. Žádné další tresty nebudou uděleny a hráč se vrátí do hry, když uplyne jeho vyloučení. Pokud je omyl zjištěn po uplynutí vyloučení, nebudou učiněna žádná opatření. Pokud hráč, jehož vyloučení uplynulo, vstoupí do hry, ačkoliv má vzhledem k počtu hráčů na hrací ploše vyčkat následujícího přerušení, může to být v závislosti na důvodu, posouzeno jako ‘hra s příliš mnoha hráči na hřišti‘.

Pro přestupky spáchané družstvem z prostoru pro střídání během trestných střílení.

Když je z prostoru pro střídání házena výstroj během hry.

Když se hráč, aniž by střídal, snaží hrát nebo hraje z prostoru pro střídání.

Když se hry účastní hráč v poli, který se stejného utkání účastnil jako brankář.

Když družstvo hraje úmyslně s příliš mnoha hráči na hřišti.

6.    Užívá-li hráč v poli vadnou hokejku nebo zpevněnou či prodlouženou hůl. (bez signálu)

616  Vyloučení do konce utkání 3

1.    Vyloučení do konce utkání 3 vede k nemožnosti účastnit se následujícího utkání stejné soutěže a dále k potrestání, které určí disciplinární orgán.

617  Přestupky trestané vyloučením do konce utkání 3

1.    Účastní-li se hráč nebo člen realizačního týmu rvačky. (909)

Za účastníka rvačky se hráč považuje tehdy, pokud použil údery nebo kopy.

2.    Proviní-li se hráč nebo člen realizačního týmu brutálním přestupkem. (909)

To platí i pro hození hokejky nebo jiného vybavení na soupeře.

3.    Proviní-li se hráč nebo člen realizačního týmu hrubým nesportovním chováním. (925)

Hrubým nesportovním chováním se rozumí sprosté urážení rozhodčích, hráčů, členů realizačních týmů, funkcionářů nebo diváků.

4.      Proviní-li se hráč nebo člen realizačního týmu násilným jednáním.

Násilné jednání znamená úmyslný útok na fyzickou integritu jedince aniž dojde ke zranění.

618  Vyloučení ve spojení s trestným střílením

1.    Pokud je proměněno trestné střílení, pak vyloučení, které trestné střílení způsobilo, pokud šlo o dvou minutové vyloučení, bude ukončeno.

To platí i pro odložené trestné střílení. Proviní-li se družstvo během odloženého trestného střílení dalším přestupkem vedoucím k trestnému střílení, za příčinu trestného střílení bude považován druhý přestupek. Je-li trestné střílení přerušeno přestupkem brankáře, bude přestupek brankáře považován za příčinu nového trestného střílení. Pokud je ve spojitosti s trestným střílením nebo odloženým trestným střílením uloženo pěti minutové vyloučení, pak je-li trestné střílení proměněno, již existující dvou minutové vyloučení bude ukončeno.

7.    BRANKY

701  Uznané branky

1.    Branka je považována za uznanou, jestliže byla vstřelena správným způsobem a potvrzena vhazováním na středovém bodě.

Každá uznaná branka musí být zaznamenána v zápise o utkání spolu s časem a s čísly skórujícího a asistujícího hráče. Za asistujícího hráče je považován hráč stejného týmu podílející se přímo na vstřelené brance. Ke každé brance je zaznamenána jen jedna asistence. Branka dosažená během prodloužení nebo z trestného střílení po skončení třetiny či utkání není potvrzena vhazováním, ale považuje se za uznanou, když oba rozhodčí ukázali na středový bod a branka byla zaznamenána do zápisu o utkání.

2.    Uznaná branka nesmí být po následně provedeném vhazování zrušena.

Jsou-li si rozhodčí jisti, že branka byla uznána neprávem, musí to být zapsáno.

702  Správně vstřelené branky

1.    Když míč přejde celým objemem zepředu brankovou čáru po správném odehrání hokejkou hráče v poli a pokud útočící družstvo těsně před nebo ve spojení se vstřelením branky nespáchalo přestupek trestaný volným úderem nebo vyloučením.

To platí i pro situace když:

Hráč bránícího družstva posunul bránu mimo její místo a míč překročil brankovou čáru zepředu mezi značkami umístění brány a pod pomyslným břevnem.

Byla-li vstřelena vlastní branka. Za vlastní branku je považována branka plně dosažena hokejkou či tělem bránícího hráče. Pokud během odloženého vyloučení vstřelí branku družstvo, které se neprovinilo, branka bude uznána.

Vlastní branka bude označena v zápise o utkání jako V.

2.    Když míč přejde celým objemem zepředu brankovou čáru poté, co ho hráč bránícího družstva usměrnil svou hokejkou nebo tělem, popřípadě ho hráč útočícího družstva neúmyslně usměrnil svým tělem a pokud útočící družstvo těsně před nebo ve spojení se vstřelením branky nespáchalo přestupek trestaný volným úderem nebo vyloučením.

Branka není považována za správně vstřelenou, pokud hráč útočícího družstva kopne úmyslně míč těsně předtím, než zamíří do brány. Pokud hráč vstřelí branku s nesprávnou hokejkou a přestupek je zpozorován až poté, co míč překročí brankovou čáru, branka bude uznána.

3.    Když se hráč, který není uveden v zápise o utkání nebo je nesprávně očíslován podílí na vstřelení branky.

Podílení se znamená vstřelení nebo asistenci.

703  Nesprávně vstřelené branky

1.    Když útočící hráč spáchá těsně před nebo ve spojení se vstřelením branky přestupek vedoucí k volnému úderu nebo vyloučení. (příslušný signál přestupku)

To zahrnuje i situaci, kdy družstvo skóruje s příliš mnoha hráči nebo v přítomnosti vyloučeného hráče na hrací ploše, popřípadě posunul-li útočící hráč úmyslně bránu.

2.    Když útočící hráč úmyslně usměrní míč jakoukoli částí těla do brány.

Protože to není považováno za přestupek, hra bude obnovena vhazováním.

3.    Když míč přejde brankovou čáru během nebo po signálu.

Třetina nebo utkání končí vždy zároveň se začátkem signálu.

4.    Když se míč dostane do brány, aniž přejde brankovou čáru zepředu.

5.    Když brankář hodí nebo kopne míč jinak správným způsobem přímo do soupeřovy brány.

Protože to není považováno za přestupek, hra bude obnovena vhazováním. Aby byla branka uznána, musel by míč tečovat jiný hráč nebo jeho vybavení.

6.    Když útočící hráč v poli úmyslně kopne míč a ten se dostane do brány poté, co je tečován jiným hráčem nebo jeho vybavením.

Protože to není považováno za přestupek, hra bude obnovena vhazováním.

7.    Když družstvo, které se provinilo, skóruje během odloženého vyloučení.

Trest musí být uložen a hra bude obnovena vhazováním.

8.    Když se míč odrazí od rozhodčího přímo do brány.

Napsat komentář

Pro přidávání komentářů se musíte nejdříve přihlásit.